Cosse pin rỗng E70-25

Cosse pin rỗng E70-25

Mô tả:

 + E70-25 dùng cho dây có tiết diện: 70 mm2


Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)