Cosse pin rỗng E90-25

Cosse pin rỗng E90-25

Mô tả:

 + E90-25 dùng cho dây có tiết diện: 90 mm2


Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)